O skandálu, kdy bylo odposloucháváno všech deset výslechových místností ve vazební věznici v Brně – Bohunicích, jednala v úterý sněmovní komise pro kontrolu odposlechů. Proti tomuto postupu se již před časem ostře ohradilo představenstvo ČAK, protože zde standardně probíhaly porady obhájců s obviněnými klienty. Vyzvalo zároveň ministra spravedlnosti, aby zahájil případné kárné řízení s osobami, které porušily trestní řád.

„Pokud se to skutečně tak stalo, šlo o zjevné porušení práv garantovaných mezinárodními smlouvami a Listinou základních práv a svobod a bylo to učiněno institucionálním postupem osob, jimž je uloženo hájit zákon a které si musely být vědomy nelegálnosti svého postupu,“ uvedla ČAK ve svém tehdejším vyjádření.

Neveřejné jednání

K čemu komise nakonec dospěla, není zřejmé. „Vzhledem k povaze věci jsem vázaná mlčenlivostí. Mohu Vám říci pouze to, že jsme podnět ČAK projednávali a dalším krokem bude, že komise přijde doporučení,“ sdělila EM předsedkyně komise Klára Kocmanová (Piráti). S ohledem na mlčenlivost odmítla rovněž upřesnit, o jaké doporučení se má jednat, zda legislativní ohledně zákonného upřesnění, či personální, a případně vůči jakému orgánu.

O bezokladné svolání komise požádal poslanec Marek Novák (ANO). „Ve výslechových místnostech vazební věznice v Brně-Bohunicích probíhaly kromě výslechů i hovory obviněných s právními zástupci, kdy ve vazební věznici není možné tyto porady uskutečnit v jiných prostorech. Kromě odposlechů sledující podezřelé v kauze Stoka tak byly po dobu půl roku nahrány i tyto rozhovory. Je zjevné, že tyto záznamy byly pořízeny nad rámec účelu, pro který byly prostorové odposlechy povoleny, a v případě, že nebyly v souladu s ustanoveními trestního řádu zničeny, došlo k prolomení ústavního práva na obhajobu v trestním řízení,“ uvedl Novák.
Jednání se zúčastnili rovněž zástupci ČAK, místopředsedkyně představenstva Monika Novotná a člen představenstva Lukáš Trojan. „Seznámili jsme Komisi se skutečností, že advokacie je vážně znepokojena z potenciálního narušení důvěrné komunikace advokátů s klienty, které mohou ve svém důsledku vést až k omezení efektivity poskytované právní pomoci. Jsme velmi rádi, že se Komise rychle a důkladně předmětnou kauzou zabývá. Vzhledem k neveřejnému jednání bohužel nemůžeme komentovat detaily jednání. Z části jednání jsme navíc byli zcela vyloučeni z důvodu projednávání důvěrných informací. Spolu s advokátní veřejnosti tak nyní očekáváme, k jakým závěrům Komise dospěje,“ sdělil EM Trojan.

Jak dále upřesnil, vzhledem k tomu, že vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištván nezprostil mlčenlivosti dozorového státního zástupce, který odposlechy navrhl, a tudíž se části jednání zástupci ČAK nemohli účastnit, je dále třeba vyčkat závěrečného usnesení Komise, jež bude vycházet i z dodatečných informací, které nejsou zástupcům ČAK a představenstvu v tento okamžik známy. Podle informací EM se jednání v neveřejném režimu zúčastnil na své požádání i ředitel GIBS Radim Dragoun.

Podnět na kárná řízení

Celou událostí zabývalo i představenstvo ČAK na své 2. schůzi v novém volebním období. Předseda výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů Marek Nespala předložil řadu doporučení tohoto výboru, které bude představenstvo, zejména předseda Robert Němec, ve spolupráci s trestněprávními specialisty v představenstvu – Petrem Tomanem, Tomášem Sokolem a Lukášem Trojanem – realizovat. Česká advokátní komora také podá podnět ministru spravedlnosti k prošetření věci a případnému zahájení kárného řízení s dotčenými představiteli justice, kteří namísto toho, aby zákon sami hájili a dodržovali, se mohli dopustit vědomě nelegálního postupu.

„Společně s tajemníkem ČAK Petrem Čápem jsme písemně požádali ředitele Vazební věznice v Brně – Bohunicích o informaci, kolik takových jednání mezi advokáty a klienty proběhlo a nyní jsme vyzvali i advokátky a advokáty, kteří se v dotčeném období, tedy od 7. 11. 2018 do 7. 5. 2019 účastnili porad s klienty ve vazební věznici v Brně-Bohunicích, aby o této skutečnosti ČAK informovali,“ říká Němec, s tím, že představenstvo ČAK bude advokátní i neadvokátní veřejnost o dalším svém postupu a průběhu šetření informovat.

Podle informací EM nicméně ředitel věznice odmítl požadované údaje ČK předat. Jak le vyplývá z Advokátního deníku, členové představenstva se seznámili s téměř desítkou přípisů od advokátů, kteří jednali ve výslechových místnostech Vazební věznice Brno-Bohunice v rozhodné době a kteří reagovali na výzvu představenstva, aby o tom podali Komoře zprávu. „Celou problematiku bude nadále představenstvo sledovat a dále o ní advokátní veřejnost informovat,“ konstatuje tisková mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

Foto: Pixabay

Zdroj: Dušan Šrámek