Za možnou reakci na kritiku právní úrovně vládních opatření přijímaných v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19, kdy advokáti i jejich Komora tvrdě hájili principy právního státu a nutnou ústavnost postupu moci výkonné, označilo představenstvo ČAK nařízení vlády, podle kterého mohou i neadvokáti poskytovat právní služby právnickým osobám a svěřeneckým fondům. Komora se chce nadále nařízení bránit všemi dostupnými právními prostředky.

Dne 10. května 2021 schválila Vláda ČR v naprosté tichosti a bez jakýchkoli konzultací s Českou advokátní komorou návrh nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Toto nařízení hrubě a zásadně porušuje zákon o advokacii a je útokem na nezávislé postavení advokacie v rámci celého justičního systému, konstatuje se ve stanovisku ČAK k tomuto návrhu.

Novelizační bod č. 5 tohoto nařízení mění přílohu č. 4 nařízení upravující obsahovou náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností, a to tak, že zavádí novou živnost „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“, jež jejího držitele opravňuje k jednání jménem nebo na účet klienta a dalším činnostem, které § 1 odst. 2 zákona o advokacii definuje jako poskytování právních služeb. Tento novelizační bod je fakticky odůvodněn pouze tím, že do obsahových náplní živnosti volné podle jednotlivých oborů činnosti se promítají změny, které byly provedeny novelizováním živnostenského zákona. „Představenstvo České advokátní komory zásadně nesouhlasí s touto právní úpravou, která ohrožuje principy, na nichž déle než třicet let stojí nezávislá, svobodná advokacie. Advokacie se bude pokusu legalizovat porušení zákona o advokacii ostře a všemi legálními prostředky bránit. Návrh nařízení vlády nebyl s Komorou nijak konzultován, navzdory tomu, že jde o absolutní zásah do právní úpravy poskytování právních služeb na území České republiky. Nařízení hrubě a zásadně porušuje zákon o advokacii, je útokem na nezávislé postavení advokacie v rámci celého justičního systému,“ kritizuje návrh Komora.

Jak dále vysvětluje, poskytování právních služeb na základě živnostenského zákona je vyloučeno zákonem o advokacii, který zrušil možnost poskytování právních služeb dle živnostenského zákona, a veškerá oprávnění k poskytování právních služeb dle živnostenského zákona od roku 1996 zanikla. Novelizační bod je tudíž v rozporu se zákonem. Současně s tím lze odkázat na čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR, podle kterého Ústavní soud rozhoduje o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, což je právě tento případ. Vláda tak bez jakékoli konzultace s Komorou přijala nařízení, kterým se pokouší zasáhnout do nezávislosti advokacie tím, že vedle advokátů vytváří kategorii osob, jež budou moci poskytovat právní služby bez nutnosti mít alespoň základní vzdělání (postačí bezúhonnost a svéprávnost), bez povinného pojištění odpovědnosti za škodu, bez povinnosti mlčenlivosti, které bude možno snadno ovládat prostřednictvím živnostenského úřadu a všech dalších státních institucí. „Nelze vyloučit, že jde o reakci na kritiku právní úrovně vládních opatření přijímaných v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19, kdy advokáti i jejich Komora tvrdě hájili principy právního státu a nutnou ústavnost postupu moci výkonné. Budeme nezávislou advokacii bránit. Za tímto účelem zvážíme všechny možné postupy, které nám právní řád dává k dispozici. Tento bezprecedentní přístup výkonné moci k jednomu z pilířů fungování nezávislé justice nezůstane bez patřičné rázné odezvy a doufáme, že v naší snaze o zjednání nápravy nás všemi silami podpoří nejen advokáti, kteří si jako členové našeho stavu nepochybně uvědomují nebezpečnost tohoto přístupu státní moci, ale i zástupci dalších právnických profesí,“ uzavírá představenstvo České advokátní komory.

Foto: Pixabay

Zdroj: Dušan Šrámek