Rozhovor s TOMÁŠEM URBANEM, ředitelem odboru pojištění podnikatelských rizik a flotilového autopojištění Pojišťovny VZP, a.s., (PVZP).

I v lékařských zařízeních může dojít k chybě či nedbalosti. Po přijetí nového občanského zákoníku došlo ke zvýšení částek, které za tyto chyby soudy přiznávají pacientům, či pozůstalým. Jak se to projevilo na pojistném trhu?

Významný nárůst v odškodnění za újmu na zdraví jsme zaznamenali již před účinností Nového občanského zákoníku v roce 2014. Již tehdy uměly soudy přiznat při závažném poškození zdraví částky kolem 15 – 20 mil Kč. S příchodem individuálního posouzení každého případu se však zejména u parciálních škod na zdraví dostáváme na násobky původních částek. Zatímco do roku 2014 bylo zvykem postupovat v souladu se zavedenými tabulkami, které odpovídali určitému průměru, dle NOZ se každý nárok projednává s přihlédnutím ke konkrétní osobě a jeho potenciálu.  Stejně tak je tomu u odškodnění pozůstalých.

Na jaké částky se zdravotnická zařízení nejčastěji pojišťují?

Průměrné limity, které požadují ambulantní lékaři se pohybují na hranici 10 mil. Kč, což považujeme za nedostatečné a doporučujeme sjednat limit plnění 20 mil. Kč a více. U nemocnic jsou pak tyto hodnoty zhruba dvojnásobné. Za bezpečný, nikoli absurdní limit vidíme částku 30 – 40 mil. Kč. V rámci produktu Smluvní lékař, jenž je určený pro ambulance, nabízíme limit až 50 mil. Kč na jednu událost, roční kapacita je pak dvojnásobná, tedy až 100 mil Kč.

Může být rozsudek o odškodném pro lékaře likvidační?

Zcela jistě. Řada lékařů drží staré smlouvy bez řádné aktualizace, často s limity plnění na úrovni 2 mil. Kč. Když pak dojde k vážnější situaci, zjistí, že tento limit nestačí a často pak ručí svým majetkem. Když přijde lékaři žaloba na náhradu újmy na zdraví, je to samo o sobě dost vážná situace. Probíhá šetření na lékařské komoře, jednání s právníky, výpovědi u soudu, znalecké posudky apod. a někteří lékaři po prokázání pochybení tuto situaci nezvládnou a svoji praxi ukončí.  Známe kauzy, kdy byla soudem potvrzena náhrada újmy na zdraví přes 20 mil. Kč, to už je likvidační i pro větší zdravotnické zařízení. Dnes je třeba počítat s rizikem náhrady škody na úrovni 20 – 30 mil. Kč a zde je na každém poskytovateli zdravotních služeb, jaký si zvolí limit ve svém pojištění. Našim klientům nabízíme vždy kompletní řešení, tedy nejenom dostatečně vysoký limit, ale také dostatečně široké pokrytí různých typů škod, např. finanční škody, osobnostní újmy, přenosy nakažlivých chorob a HIV.

Za jaké pochybení vyplácíte pojistné nejčastěji?

Většinou se jedná o drobné újmy na zdraví, např. ve stomatologii, nicméně roste počet žalob pro zanedbání péče ve všech medicínských oborech. Se zdravím pacienta pracuje každý lékař, nelze tedy podceňovat možnost vysoké škody u žádné specializace. Škoda na zdraví je pro segment zdravotnictví typická, nicméně často plníme za škody na odložených věcech pacientů v čekárně, vytopené okolní prostory ordinace nebo za chyby při objednání dioptrických brýlí. Produkt Smluvní lékař automaticky zahrnuje i pojištění tzv. provozní a výrobkové odpovědnosti tak, aby pojištění krylo všechna rizika, která na zdravotnická zařízení dopadají.

V poslední době se množí kybernetické útoky na zdravotnická zařízení. Jak je to s ochranou osobních údajů pacientů ve spojení s GDPR? Existuje i na tyto situace pojištění?

Každý poskytovatel zdravotních služeb nakládá s velkým množstvím osobních údajů, které je třeba dle zákona chránit patřičným způsobem. Tyto údaje existují jak v papírové podobě, tak čím dal častěji v podobě elektronické, tedy jedná se o data v kyberprostoru. Dojde-li ze strany zdravotnického zařízení k neoprávněnému nakládání s osobními údaji, např. dojde k úniku informací přes email, chybným odesláním neoprávněné osobě, odcizením při hackerském útoku nebo i úmyslným činem některého zaměstnance, je tento subjekt povinen nahradit škodu každému, kdo pociťuje neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti. Stejně tak by mělo zdravotnické zařízení takový incident oznámit příslušnému Úřadu pro ochranu osobních údajů, který zahájí šetření a pravděpodobně udělí pokutu. Produkt Smluvní lékař od PVZP nabízí krytí i pro tyto případy, a to jak v podobě náhrady újmy za neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti člověka, tak v podobě náhrady nákladů na řízení s příslušných orgánem a úhrady pokuty.

Foto 1: Pixabay

Foto 2: PVZP

Zdroj: Redakce EM