Účast na legislativním procesu, elektronizace činnosti ČAK, komunikace vůči advokátům i veřejnosti, prosazování advokátní mlčelivosti. To jsou hlavní úkoly, které před sebou má nové vedení ČAK, které si advokáti zvolili na 8. sněmu pro příští čtyři roky. Vyplývá to z vyjádření nejužšího vedení.

Předsedou ČAK se stal JUDr. Robert Němec, LL.M., místopředsedkyněmi a místopředsedy ČAK byli zvoleni (v abecedním pořadí): JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., JUDr. Monika Novotná, JUDr. Michala Plachká, LL.M., a JUDr. Petr Toman, LL.M.   Zvoleno bylo jedenáct členů a pět náhradníků představenstva, sedmdesát členů Kontrolní rady, 83 Kárné komise a jedenáct členů Odvolací kárné komise. Vyplývá to z vyjádření nejužšího vedení.

Robert Němec: „Funkce se ujímám především s pocitem, že mám na co navazovat. Komoře se dosud velice úspěšně dařilo uhájit nezastupitelné postavení advokátů při poskytování právních služeb a postavení advokacie v justičním systému. Jsem rád, a myslím, že nedávný sněm to jednoznačně potvrdil, že většina advokátů vnímá Komoru především jako nezávislou stavovskou samosprávu organizaci, která vytváří regulatorní rámec, v němž se advokáti pohybují při poskytování právních služeb. Zároveň rekordní účast, zejména mladší generace advokátů na sněmu ukázala rostoucí zájem o účast na stavovské samosprávě. Na sněmu i v diskusích před sněmem zazněla celá řada podnětných názorů, návrhů a připomínek, na které bude nově zvolené představenstvo určitě reagovat.

Komora se v první řadě bude zabývat tím, co jí ukládá zákon o advokacii, tj. výkonem veřejné správy na úseku advokacie. Jako aktuální a velmi zásadní úlohu ČAK vidím v tom, aby se aktivně účastnila legislativního procesu, a to nejen v oblasti poskytování právních služeb v užším smyslu slova, ale ve všech oblastech práva, ve kterých advokáti poskytují právní služby. K tomu je třeba využívat mezinárodní zkušenosti a zapojení ČAK v mezinárodních organizacích. Legislativní proces v ČR není odděleným ostrovem, ale ve velkém množství případů implementuje evropské směrnice. Věnovat se budeme také efektivnímu řízení agend ČAK se zaměřením na „proklientský“ přístup a komunikaci komory vůči našim členům – advokátům. S tím úzce souvisí digitalizace agend komory, ale také digitalizace právních služeb v širším smyslu. Nelehkým, ale velmi důležitým úkolem je úprava advokátního tarifu, kde některé tarifní hodnoty zcela zjevně neodpovídají ekonomické realitě, což stále častěji potvrzuje svými nálezy i Ústavní soud. Abychom v uvedených agendách byli úspěšní, musíme dbát o dobrou pověst advokacie, a především její obraz v mediálním prostoru.“

Michala Plachká: „Nové představenstvo má díky rekordní účasti advokátů na sněmu nebývale silný mandát. Je nadějným mixem kolegů, kteří přináší nedocenitelné zkušenosti z mnoha let práce pro komoru, i mladších advokátů, kteří svým novým pohledem a snahou o inovace mohou advokacii posunout. Advokáti na sněmu dali najevo jak svou touhu po stabilitě, tak touhu po určité rozumné změně. Obojí se budeme snažit při naší práci plnit nejlépe, jak budeme umět. Jako hlavní úkol vnímám udržení jednotnosti advokátní komory, ochranu základních institutů (např. advokátní mlčenlivosti), a odborné zapojení do legislativních procesů. Neméně důležité pak bude z mého pohledu zaměřit se na zlepšení, která bychom mohli přinést na poli vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů, a to včetně diskuze nad nejvhodnější podobou advokátních zkoušek, a na komunikaci komory směrem k veřejnosti i advokátům. Věřím, že současné představenstvo odvede ve všech těchto oblastech skvělou práci.“

Martin Maisner: „Myslím, že nové představenstvo má velmi nadějné složení – jsou to všechno velmi aktivní lidé a zjevně plni elánu se pustit do práce. Navíc se – alespoň pokud se týče témat, které jsme zatím otevřeli – velmi shodujeme v názorech, jak by měla Komora fungovat a jak k tomu dospět. Teď se z volebních témat staly reálné úkoly a já osobně očekávám, že se v podstatě hned pustíme do práce. 8. sněm nám přímo uložil začít připravovat distanční volby a digitalizaci agend ČAK a to samo je zadání jako hrom. Kromě toho musíme udělat plán modernizace činnosti aparátu a agend ČAK a plán činnosti směřující k úpravě advokátního tarifu.Upřímně řečeno – docela se na to těším.“

 

Monika Novotná: „Jako místopředsedkyně ČAK budu mít na starosti hospodaření Komory a předpokládám, že i povedu Výbor rozpočtový a hospodářský a odborně Sekci pro veřejné právo. Ráda bych se znovu zapojila do vyjednávání s novým ministrem spravedlnosti o potřebě nového advokátního tarifu. Hodně se mluví o nutnosti Komoru modernizovat a digitalizovat – tyto procesy samozřejmě podporuji, bude však nutné zajistit, aby nebyly pro Komoru ekonomicky neúnosně nákladné. Ráda bych diskutovala téma advokátních zkoušek a jejich přizpůsobení 21. století – např. využíváním počítačů při psaní písemné části zkoušky. V legislativní oblasti obecně bude nezbytné monitorovat všechny pokusy o prolomení základních principů, na kterých je advokacie postavena, jako je povinnost mlčenlivosti, nezávislost a samospráva.“

Petr Toman: „Očekávám, že bude svoji práci vykonávat stejně dobře, jako předchozí představenstvo, a dokonce ještě o trochu lépe. Úkolů a výzev, které budeme muset v následujících letech řešit, bude mnoho. Mezi nejzásadnější řadím permanentní ochranu nezávislosti advokacie na státu a jeho orgánech a trvalou péči o naši samosprávu. Prosadit bychom měli novou, komplexní úpravu důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem, protože bez její existence, respektive s existencí navrtanou desítkami výjimek, bychom ztratili postavení, které naši předchůdci tak obtížně prosazovali. Důležitým tématem dalších let bude nepochybně elektronizace justice včetně advokacie, jejíž správné řešení ovlivní advokacii na mnoho dalších let. V oblasti vnějších vztahů, kterou bych měl mít ve své gesci, bych chtěl dosáhnout stavu, aby žádný advokát, který o to bude mít zájem, nemohl říci, že neví, co se v komoře děje, jak s komorou komunikovat, jak komora hospodaří, co se děje v regionech apod.“

Od roku 1990 stálo v čele České advokátní komory celkem sedm mužů, posledním předsedou Komory byl v letech 2017–2021 JUDr. Vladimír Jirousek. V čele Komory byl nejdéle, celkem – ve třech ne po sobě jdoucích volebních obdobích – 10 let.

PŘEDSTAVENSTVO

Představenstvo je výkonným orgánem České advokátní komory. Na čtyřleté funkční období volí Sněm 11 členů a 5 náhradníků představenstva. Představenstvo zejména zajišťuje řádnou činnost Komory, spravuje majetek Komory, hospodaří s prostředky sociálního fondu, přijímá stavovské předpisy, vyjadřuje se ke zkušebním řádům pro advokátní a uznávací zkoušky, kárnému řádu, zajišťuje publikační, dokumentační a studijní činnost. Představenstvo v zákonem vymezených případech dále rozhoduje o vyškrtnutí ze seznamu advokátů a advokátních koncipientů, pozastavení výkonu advokacie a výkonu právní praxe advokátního koncipienta.

Zasedání představenstva svolává předseda České advokátní komory zpravidla jednou měsíčně. Představenstvo volí ze svých členů tajnou volbou předsedu a dva až čtyři místopředsedy na funkční období, stanovené v usnesení o volbě; takto stanovené funkční období nesmí být delší než dva roky. Představenstvo je oprávněno předsedu nebo kteréhokoli z místopředsedů stejným způsobem kdykoli odvolat. O počtu místopředsedů rozhodne představenstvo před zahájením volby veřejným hlasováním.

PŘEDSEDA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Předseda České advokátní komory jedná jménem Komory ve všech věcech. Předseda Komory zejména zajišťuje řádnou činnost Komory, provádí záznamy v seznamu advokátů a advokátních koncipientů, v zákonem vymezených případech rozhoduje o určení zástupce nebo nástupce advokáta, o přidělení advokáta, o vyškrtnutí ze seznamu advokátů a advokátních koncipientů, o pozastavení výkonu advokacie a právní praxe advokátního koncipienta. Předsedu volí představenstvo ze svých členů.

KONTROLNÍ RADA

Kontrolní rada je kontrolním orgánem České advokátní komory. Dohlíží na dodržování zákona o advokacii a stavovských předpisů advokáty a jinými orgány Komory. Má přístup ke všem písemnostem, jakož i jiným dokumentům advokátů a Komory. V zákonem vymezených případech má právo pozastavit rozhodnutí představenstva a požádat o svolání Sněmu. Členy kontrolní rady volí Sněm. Kontrolní rada má 70 členů. Předseda kontrolní rady je volen kontrolní radou z jejích členů. V kárném řízení proti advokátovi vystupuje předseda kontrolní rady jako kárný žalobce.

KÁRNÁ KOMISE

Kárná komise rozhoduje v tříčlenných senátech o závažném nebo opětovném zaviněném porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi zákonem nebo stavovským předpisem. O kárném provinění advokáta rozhoduje pouze na základě žaloby podané kárným žalobcem. Kárná komise dále zobecňuje poznatky z rozhodování v kárném řízení a je oprávněna předkládat ostatním orgánům Komory svá doporučení. Členy kárné komise volí Sněm. Kárná komise má 83 členů. Předseda kárné komise je volen tajnou volbou členy kárné komise.

ODVOLACÍ KÁRNÁ KOMISE

Odvolací kárná komise rozhoduje v tříčlenných odvolacích kárných senátech o odvoláních do rozhodnutí kárných senátů kárné komise. V součinnosti s kárnou komisí zobecňuje poznatky z rozhodování v kárném řízení a je oprávněna předkládat ostatním orgánům Komory svá doporučení. Je oprávněna na základě žádosti kontrolní rady, představenstva, kárné komise nebo předsedy odvolací kárné komise schválit stanovisko k výkladu právního nebo stavovského předpisu, za účelem zajištění jednotnosti rozhodování v kárném řízení. Členy odvolací kárné komise volí sněm. Odvolací kárná komise má 11 členů. Předseda odvolací kárné komise je volen tajnou volbou členů odvolací kárné komise.

Výsledky voleb předsedů a místopředsedů dalších orgánů ČAK – Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise zveřejní Advokátní deník.

Foto 1: Pixabay

Foto 2,3,4,5,6: ČAK

Zdroj: Dušan Šrámek