Stejně jako je každý člověk jedinečný, je jedinečné i jeho nádorové onemocnění. A tomu by měla odpovídat i jeho léčba.

V případě pacientů s nádorovým onemocněním může mít zásadní přínos genomové testování nádorové DNA, jehož výsledky pomáhají k nastavení efektivnější, na míru přizpůsobené léčby. Jedinečný přístup může v klinické praxi pomoci lékařům optimalizovat léčbu a pacientům poskytnout cílené a účinnější léčebné možnosti. Nyní ho vysvětluje nový vzdělávací materiál Medikomiks: Precizní onkologie.

Při boji s nádorovým onemocněním se vyplatí o něm vědět co nejvíce

Personalizovaná zdravotní péče se zakládá na myšlence, že každý člověk je individuální bytostí a podle toho by také měla vypadat jeho léčba, která, pokud je „šitá na míru“, zaručí minimum nežádoucích účinků a maximální přínos pro pacienta. Důležitým prvkem vzniku nádorového onemocnění jsou změny na úrovni genetické informace v buňce. Díky komplexnímu genomovému profilování nádoru je možné „přečíst“ stovky genů nádoru, díky čemuž je možné přizpůsobit a přesně zacílit jeho léčbu. Dalším efektivním nástrojem v boji proti nádorovému onemocnění je protinádorová imunoterapie, která stimuluje imunitní systém k tomu, aby rozpoznal a zničil nádorové buňky.

„Medikomiks má pacientovi pomoci orientovat se v nové medicíně, nové onkologii, nových léčebných postupech, které nám onkologie v oblasti systémové léčby nabízí. Je to léčba šitá na míru a Medikomiks vysvětluje pacientovi, jakým způsobem se léčba po obdržení léčivého přípravku odvíjí. Zejména, jak léčba působí na samotný nádor, prostředí, ve kterém se nádorové buňky množí a nádor roste, a jak zabránit tomuto procesu,“ říká doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Vedoucí Komplexního onkologického centra a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP.

Principy precizní onkologie vysvětluje komiks zábavnou a snadno pochopitelnou formou

Biotechnologická společnost Roche stojí za komiksem s názvem Precizní onkologie, ve které vysvětluje principy tohoto typu léčby. Precizní medicínou se obecně rozumí přizpůsobení léčby individuální charakteristice pacienta na základě zhodnocení povahy jeho onemocnění a předpokládané reakce na léčbu.

„Medikomiks je pro mě nástroj, který umožňuje vzdělávat nejenom pacienty, ale i lékaře, kteří se s konceptem precizní onkologie třeba zatím nesetkali. Výsledný efekt je dvojí a osobně vnímám za důležité pomocí něj představit důležité oblasti medicíny, které se v této době rozvíjejí a znamenají pro pacienty významný pokrok v léčbě. Považuji za velmi přínosné, že společnost Roche vytvořila tento komunikační prostředek mezi lékařem
a pacientem, který umožní pacientovi pochopit princip jeho léčby,“ říká autor komiksu prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. z Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a spoluautorka MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D. z Fakultní nemocnice Motol dodává: „Určitě musíme vysvětlovat pacientům způsob jejich léčby obecně, ale zejména to platí pro precizní onkologii. Uvědomila jsem si, že touto formou můžeme pacientům sdělit těžké věci, které se nám onkologům hůře vyslovují, přijatelnější  a stravitelnější formou.“

Děj komiksu se odehrává v Mikrosvětě, kterým je lidský organismus. Jeho hrdinové Miki a Roni pak srozumitelnou formou vysvětlují příčinu, průběh a léčbu onkologického onemocnění na příběhu Davida, doposud zdravého muže, kterému do života vstoupí rakovina plic, na kterou v minulosti zemřel jeho otec. Davidův lékař navrhne možnost vyšetření genomu jeho nádoru a díky němu je schopen mu přizpůsobit léčbu na míru. David tedy může vést normální život a zároveň léčit své nádorové onemocnění. Komiks na jeho příkladu vysvětluje pacientům principy precizní onkologie, čímž zároveň pomáhá i lékařům vysvětlit tuto poměrně komplikovanou problematiku rychle a nenáročnou formou. Navíc komiks je pacientovi kdykoliv přístupný, čímž se zjednoduší i vysvětlování nemoci a léčby u pacientů s dětmi.

„Jako pacienti vnímáme velkou potřebu o precizní onkologii mluvit. Pro pacienty je velmi důležité, aby své léčbě rozuměli. Medikomiks má potenciál usnadnit komunikaci mezi lékaři a pacienty a umožnit jim pochopit, co precizní onkologie znamená, a tím pomoci lepšímu výsledku léčby,“ říká PhDr. Ivana Plechatá, koordinátorka platformy Hlas onkologických pacientů, kterou tvoří nestátní neziskové organizace (pacientské a podpůrné, které se věnují naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb onkologických pacientů a jejich blízkých. K tomu MUDr. Jan Rajnoch, vedoucí pracovní skupiny pro personalizovanou péči společnosti Roche, dodává: „Uvědomujeme si, že komunikace mezi lékařem a pacientem je klíčová. Medikomiks může pomoci pacientovi lépe pochopit princip personalizované léčby a tím zvýšit šanci na její úspěšnost.“

Co je Medikomiks

 • Za projektem Medikomiksů stojí biotechnologická společnost Roche, která se kromě výzkumu a vývoje inovativních léčiv věnuje také vzdělávání pacientů a laické veřejnosti.
 • Malí i velcí čtenáři a čtenářky Medikomiksů se v každém díle setkají se superhrdiny Mikim a Roni, zkráceně Mikrony. Ti zavedou rodiče a jejich děti do tajuplného Mikrosvěta (lidského organismu) a ukazují jim, jaká je příčina, průběh a léčba závažných onemocnění.
 • Medikomiksy otevírají diskusi o velmi vážném tématu a pomáhají srozumitelnou formou vysvětlit čtenáři, co je precizní onkologie.
 • Odkaz na Medikomiks: https://www.mojemedicina.cz/pruvodce-pacienta/Medikomiks/precizni-onkologie.html

Co je Personalizovaná zdravotní péče

 • Personalizovaná zdravotní péče je koncept poskytování zdravotní péče založený na třech pilířích – shromažďování zdravotních údajů, jejich analýze (i zapojením digitálních technologií a umělé inteligence) a využití výsledků k personalizaci diagnostiky a léčby. V konečném důsledku tento koncept vede k většímu benefitu pro pacienta a efektivnějšímu vynakládání prostředků na zdravotní péči, což může také přispět k udržitelnosti systémů zdravotní péče.
 • Precizní medicína je přizpůsobení léčby individuální charakteristice pacienta na základě zhodnocení povahy jeho onemocnění a předpokládané odpovědi na zvolenou terapii.
 • Precizní onkologie je léčba nádorového onemocnění založená na genetické a molekulární analýze nádoru u konkrétního pacienta a následné volbě léčby podle nalezené molekulární alterace.
 • Kombinace pokroků v diagnostice (např. zavedení komplexního genomového profilování do praxe), porozumění biologii nemocí, vědě o datech a digitálních technologiích s hlubším pochopením zdravotního chování umožní zdravotnímu systému zlepšit péči a distribuci zdrojů; vědcům a výrobcům, aby prováděli cílenější a účinnější výzkum a vývoj; lékařům a poskytovatelům zdravotní péče, aby nabízeli a rozvíjeli možnosti personalizované péče, tj. péče šité na míru potřebám konkrétního pacienta a pacientům, aby získali větší možnost ovlivňovat vlastní zdraví.
 • Krize COVID-19 ukázala, jak mohou tito aktéři vytvářet nové cesty a partnerství při hledání nových řešení s cílem zlepšit zdraví lidí na celém světě. K dalším systémovým řešením v oblasti zdraví je třeba přijmout přístup „všichni v tom jsme společně“, který aktuální situace pandemie COVID-19 ještě umocňuje.
 • Pandemie byla také silným katalyzátorem pro urychlení přijímání a přijetí telemedicíny a dalších digitálních nástrojů, což pacientům umožnilo získat potřebné monitorování a péči při minimalizaci rizika expozice a snížit zátěž přetížených zdravotnických zařízení.
 • Více informací na www.mojemedicina.cz/phc

Foto: Pixabay

Zdroj: ROCHE s.r.o.