Způsob jednání orgánů České advokátní komory i volební řád jsou ve výhradní kompetenci stavovské samosprávy a přísluší o nich rozhodovat advokátnímu sněmu, nikoliv zákonodárnému sboru.

ČAK tak reaguje na neschválený návrh senátorky Adély Šípové (Piráti) na senátní novelu zákona o advokacii, jejímž předmětem mělo být umožnění online jednání orgánů České advokátní komory, včetně advokátního sněmu.

„Senátorka Šípová předložila návrh novely bez předchozí konzultace s kterýmkoliv představitelem ČAK a setrvala na něm i přes negativní stanovisko České advokátní komory, která ve svém stanovisku zdůraznila, že způsob jednání orgánů Komory, jakož i volební řád, jsou ve výhradní kompetenci stavovské samosprávy.“

Jak dále stanovisko uvádí, předložený legislativní návrh je nejen zcela nadbytečný a nepřináší žádné řešení současného stavu, neboť orgány Komory již dnes v rámci platných předpisů jednají a rozhodují online, tj. s výjimkou jednání sněmu, který je vrcholným orgánem advokacie. Ale pro účely sněmu při zajištění výkonu všech práv jeho až čtrnáct tisíc možných účastníků je tento návrh těžko úspěšně technicky realizovatelný. „Představenstvo plně respektuje právo advokátů rozhodnout na sněmu o formě jeho jednání, včetně určení formy budoucích voleb do orgánů Komory. Předložení legislativního návrhu Senátu bez předchozího projednání s Komorou a za situace, kdy bez rozhodnutí sněmu nelze volební řád měnit, považuje Česká advokátní komora za porušení pravidel legislativního procesu, neboť Komora je ze zákona připomínkovým místem ve vztahu k legislativním návrhům, které upravují výkon advokacie.“

Foto: Pixabay

Zdroj: Dušan Šrámek