Když si dva jedinci u oltáře, případně na jakémkoliv jiném místě řeknou svoje ano, většinou to považují za velkou změnu ve svém životě. A změna to opravdu je, a to nejen po stránce právní, ale i po stránce finanční.

Na to, co se pro novomanžele mění a jaké finanční výhody z něho plynou, odpovídá finanční poradce Ing. Pavel Vampola, oblastní ředitel OVB Allfinanz, a.s.

Vznik společného jmění manželů

V okamžiku, kdy dojde ke vzniku manželství, vzniká i takzvané Společné Jmění Manželů (SJM). To je pak definováno jako majetek, který získá jeden nebo oba manželé po dobu trvání manželství. Součástí společného jmění manželů jsou i dluhy vzniklé během manželství. Do společného jmění manželů pak nepatří majetky a dluhy nabyté před vstupem do manželství. Zákonný režim společného jmění manželů pak obsahuje i výjimky (např. náhrady za újmu na majetku ve výhradním vlastnictví apod.). V případě registrovaného partnerství ke vzniku společného jmění nedochází.

Upravené společné jmění manželů

Společné jmění manželů lze kdykoliv také upravit takzvaným smluveným režimem. Jedná se o listinu, kterou je nutné sepsat u notáře. Tuto listinu lze sepsat i před vznikem manželství, kdy vstupuje v platnost okamžikem uzavření manželského svazku. Smluvený režim společného jmění manželů je obecně znám jako „předmanželská smlouva“, i když zákon takový termín nepoužívá. Ve smluvním režimu lze společné jmění jak zúžit, tak zcela oddělit.

Oddělení SJM je nástrojem, jak ochránit nejen vlastní majetek (jak je často líčeno), ale i nástrojem, jak ochránit rodinu před nepřízní osudu. Pokud jeden z manželů například podniká, a hodlá se kvůli investicím do podnikání zadlužit, rozdělením SJM ochrání toho druhého před případným krachem a následky z toho vyplývajícími.

V roce 2019 bylo uzavřeno v ČR celkem 54,5 tisíc sňatků, a SJM bylo upraveno ve více než desetitisících případech. Jedná se tedy o hojně využívaný právní nástroj.

Hypotéky a úvěry

Pokud manželé nemají nijak upravené SJM, je pravidlem, že o úvěr musejí žádat vždy společně, neboť jak majetek, tak i dluh nabývají společně. U úvěrů v nižších relacích pak může být žadatelem i jeden z manželů, avšak pod podmínkou doložení souhlasu druhého. V případě, že se jedná o drobný úvěr, někteří poskytovatelé takový souhlas nevyžadují.

Z pohledu hodnocení klientské žádosti pak lze obecně říct, že banky upřednostňují dva spolužadatele s dvěma příjmy, oproti jednomu zdroji příjmů. Zda se jedná o pár sezdaný či nikoliv, už z mé osobní zkušenosti nehraje nijak zásadní roli. V případě rozděleného SJM pak klienti mohou žádat o úvěr jak společně, tak každý zvlášť. Samo o sobě tak rozdělené SJM dává oběma větší svobodu v rozhodování.

Pojištění

V oblasti pojištění se pro novomanžele nic zásadního nemění. Z pohledu institutu obmyšlené osoby v případě úmrtí jednoho z nich a výplaty pojistného plnění, lze určit obmyšlenou osobu vztahem – manžel/manželka, ale osobně doporučuji vždy uvést jméno a datum narození obmyšlené osoby. Tak či onak, je vždy vhodné obmyšlenou osobu konkrétně určit, jelikož novomanžel se jí nestává automaticky. Pokud pojistník při uzavření pojistné smlouvy, resp. do data pojistné události obmyšlenou osobu neurčí, pak je pojistné plnění předmětem dědického řízení.

Z pohledu pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě (např. rozbití partnerova telefonu) se také nic nemění za předpokladu, že se již před uzavřením svazku jednalo o osoby blízké, které jsou z plnění takřka vždy vyloučeny. Stejně tak například nemá manžel/manželka nárok na odškodné z povinného ručení v případě zaviněné autonehody, pokud je viníkem druhý z páru.

Dědické řízení a jiné

V případě úmrtí jednoho z manželů se dědické řízení řídí platnou legislativou. Bez ohledu na zúžení/oddělení SJM, je manžel/manželka, ale v tomto případě také registrovaný partner/partnerka, dědicem první třídy (společně s dětmi). V případě úmrtí získávají stejný díl pozůstalosti zůstavitelovi děti a manžel/manželka. Pokud některé z dětí nedědí, jeho podíl přejde na jeho potomky, tedy vnoučata, případně pravnoučata zůstavitele. Každý pak může ještě využít institutu závěti.

Od 1. ledna 2021 došlo ke zvýšení úhrad notářům za dědické řízení. I z tohoto důvodu řada lidí řeší případnou pozůstalost ještě po dobu trvání svého života. Předejde se tak případným neshodám mezi pozůstalými a dochází k úspoře za služby notáře.

Manželé/partneři mají vůči sobě dle zákona i tzv. vyživovací povinnost, tzn. povinnost vzájemně se vyživovat tak, aby oba měli stejnou hmotnou a kulturní úroveň. V případě úmrtí jednoho z manželů pak druhému náleží takzvaný vdovský důchod. V případě registrovaného partnerství tento nárok nevzniká.

Ve výše uvedeném stručném souhrnu byly představeny vesměs jen ty nejzásadnější změny a dopady na finance případných novomanželů.  V případě jakýchkoliv nejasností je vždy dobré obrátit se na svého finančního poradce nebo právníka, který vždy rád pomůže a předá případné informace.

Ing. Pavel Vampola, oblastní ředitel OVB Allfinanz, a.s.

Čerstvě ženatý oblastní ředitel společnosti OVB Allfinanz, a.s. pocházející ze Záborné, žijící v Jihlavě. V zálibě má nejen sport, zábavu s přáteli a cestování, ale i každodenní nasávání nových informací a událostí kolem nás. Vystudoval střední průmyslovou školu se zaměřením na elektronické počítačové systémy, následně dokončil studia na Univerzitě Jana Ámose Komenského, obor managment cestovního ruchu.

Svoji kariéru budoval díky bohatému všeobecnému přehledu a vlastní iniciativě neustále se posouvat. Řídí se tím, že nejdůležitější na dobrém poradenství je to, že klient rozumí každému kroku. Se svým týmem působí po celé České republice. Preciznost, spolehlivost a profesionální přístup v oboru finančního poradenství jsou pro Pavla Vampolu hodnotami, která vyznává.

Jeho mottem je Go big or go home!

Foto 1: Pixabay.com

Foto 2 + Zdroj: OVB