Recenze novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Hodnocení Ekonomického magazínu: 30 procent.

Autor: poslanci KSČM

Datum předložení: 19. 6. 2019

Stanovisko vlády: neutrální

Zpřísnění ochrany zemědělského půdního fondu je požadavek záslužný, bez ohledu na to, že jej zrovna podávají komunisté, kteří mají historickou zásluhu na rozorání mezí a vykácení remízků. Vytvořením obrovských lánů přetvořili zemědělství z krajinotvorného činitele na činitele destruktivního, kterým je v řadě ohledů dodnes, i když si to samozřejmě současní zemědělci odmítají přiznat. Čertovo kopýtko ovšem není ukryto v odpovědi na otázku, zda jsme pro větší ochranu zemědělského půdního fondu, ale jakým způsobem to provést, abychom s vaničkou nevylévali i dítě.

Vytčeného cíle chce komunistický návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu dosáhnout drobnými, avšak ve svých důsledcích poměrně radikálními změnami platného zákona. V současné době platí, že pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení.

Důležité slovo „především“ navrhují předkladatelé nahradit slovem „pouze“. V nezbytném případě i nadále mají být připuštěny výjimky, ale pouze v případě, že veřejný zájem na odnětí zemědělské půdy převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. I v takovém případě by však bylo možní odnímat pouze (a nikoli přednostně jako doposud) zemědělskou půdu méně kvalitní, přičemž kritériem kvality půdy jsou třídy její ochrany, což by v praxi znamenalo, že zemědělskou půdu I. a II. třídy vyjmout nelze.

Ze zemědělského půdního fondu by tak bylo možné odnímat „pouze“ zemědělskou půdu méně kvalitní, tedy nižší ochranné třídy. Předkládaný návrh dále ukládá povinnost orgánu ochrany zemědělského půdního fondu v případě vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy svému původnímu účelu, vždy v souhlasu uložit žadateli povinnost nahradit odnímanou zemědělskou půdu minimálně ve stejné výměře půdou k zemědělské činnosti nevyužívanou, ležící ladem nebo zastavěnou zchátralými stavbami, a tuto půdu zrekultivovat.

Jako důležitý prvek ochrany zemědělského půdního fondu je předkladateli rovněž navrhováno zvýšení odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Základní sazba odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se dnes násobí koeficientem třídy ochrany. U půdy v I. třídě ochrany je tento koeficient 9, u páté, nejnižší třídy ochrany, je koeficient 3. Předkladatelé navrhují desetinásobné zvýšení. Koeficient 9 u první třídy tak má stoupnout na 90 a tak dále až k páté třídě, u níž základní sazbu odvodu vynásobíte 30.

Tolik navrhované změny, které ovšem v kombinaci s dalšími ustanoveními zákona, jejichž změnu předkladatelé nenavrhují, vytváření zajímavý mix vzájemně si protiřečících tvrzení. V takových případech není jasné, který odstavec bude vlastně platit. Podle návrhu zemědělskou půdu I. a II. třídy vyjímat ze ZPF nelze, ale podle jiného odstavce stejného paragrafu, jehož změna navrhována není, ji v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu odejmout lze.

I nadále má též platit, že převahu veřejného zájmu není třeba dokládat při posuzování ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, nebo při výstavbě dopravní nebo technické infrastruktury v koridoru podle zásad územního rozvoje. Zvláště dálnice, ale i další liniové stavby, nelze stavět tak, aby se vyhnuly lepší půdě. Dejme tomu, že to zákon nepožaduje, co ale považuje zcela jistě, je náhrada zastavěné půdy ve stejné výměře půdou k zemědělské činnosti nevyužívanou. Kde by ji stát, potažmo ŘSD vzalo?

U dopravní a technické infrastruktury ještě chvíli zůstaňme. Zvláště v případě výstavby dálnic se často hovoří o zdlouhavé přípravě. Mnohdy trvá více než deset let, než se vůbec kopne do země. Předložený návrh by nepochybně vedl k dalšímu zpomalení povolovacích řízení. Každé další posuzování veřejného zájmu, v daném případě u půd nižší třídy, nejen že dlouho trvá, ale dá se proti němu podávat námitky, odvolání, zkrátka kverulovat a vše protahovat o další roky.

Třešničkou na dortu je pak desetinásobné zvýšení koeficientu třídy ochrany. Stanovisko vlády, jinak politicky opatrně neutrální, upozorňuje, že důsledkem by byla paralýza výstavby rodinných domů a zastavení potřebného rozvoje obcí, současně by však novela nezabránila dalšímu rozšiřování záboru ploch pro průmyslové účely, což měl být zřejmě hlavní cíl překládané novely. Návrh možná míří potřebným směrem, svůj cíl však minul o minimálně o několik metrů.

– swp, red –