Rozhovor se ZDEŇKEM TOMÍČKEM, zakladatelem advokátní kanceláře CEE Attorneys a místopředsedou Asociace malých a středních podnikatelů, dnes pověřeným jejím vedením.

Je zakládajícím partnerem mezinárodní advokátní kanceláře. Zaměřuje se na oblast soudních sporů a arbitráží, pracovního práva a poradenství v oblasti práva obchodních korporací. V současnosti je pověřen vedením Asociace malých a středních podnikatelů, kde je jejím dlouholetým místopředsedou. Říká, že malé a střední podnikání je páteří každé správně fungující ekonomiky.

Jak hodnotíte malé a střední podnikání v ČR?

Malé a střední podnikání je páteří každé správně fungující ekonomiky. V České republice představují malé a střední podniky více než 99 procent všech firem. Mikropodniků je pak z nich více než 95,5 procenta. Živnostníků je tu více jak milion. Podíváme-li se na tato čísla, je zřejmé, že je potřeba se malému a střednímu podnikání systematicky věnovat a neustále ho podporovat. Tento segment je s ohledem na nižší finanční a personální zdroje citlivější na byrokracii a administrativu. Pouze adaptace na nové předpisy v uplynulých pěti letech pak stála tyto podnikatele desítky tisíc. Problematická je také mnohdy nešťastně zvolená a nedostatečná komunikace ze strany státu. Absentuje jasné vysvětlení, proč jsou některé povinnosti nutné a co a komu vlastně přináší. Nejhorší pak je, že plno povinností je opravdu zbytečných. Nechci však jen kritizovat. Albert Einstein byl přesvědčen, že uprostřed každého problému se nachází příležitost. Myslím, že i s ohledem na stávající stav ekonomiky máme nyní ideální příležitost měnit právní a podnikatelský systém k lepšímu. Budu dělat maximum proto, aby k tomu pomohla i AMSP ČR. Role podnikatelských spolků a asociací je přeci podstatná zejména v tom, že se státem pravidelně komunikuje a vytváří neustálý tlak, aby k pozitivním změnám pro podnikatele docházelo. Naše cíle nejsou malé, ale také nejsou utopistické.

A podnikání obecně?

Co se týče celkového podnikání v ČR, myslím, že si nevedeme vůbec špatně. Máme velmi šikovné lidi, kteří se nebojí realizovat své nápady a jsou úspěšní i v mezinárodním srovnání. Nedávno jsem četl jsem novou strategii RVVI prezentovanou pod sloganem „The Country for the Future.“ Pokud se podaří alespoň polovina realizovat, bude to úspěch a posune nás to hodně dopředu. Věřím, že se postupně změní i naše myšlení a začneme o naší zemi uvažovat, jako o zemi, ve které má smysl budovat hodnoty pro budoucnost.

Jak vidíte pojem právo a spravedlnost? Jdou podle vás tyto pojmy spolu dohromady?

Pokud se neptáte na polskou politickou stranu, pak je odpověď na tuto otázku velmi složitá. Právo je soubor norem, kterými jsou upravena pravidla chování jedinců ve společnosti. Cílem je, aby společnost mohla fungovat a naplňovala hodnoty, které si stanovila. Hodnoty morální, politické, majetkové atd. Spravedlnost je pak značně subjektivní pojem. To, co jeden za spravedlivé považuje, již nemusí být spravedlivé pro druhého. Právní normy nejsou navíc jediným vodítkem pro chápání spravedlnosti. Pro mnoho z nás je to víra a důležitá je i výchova a hodnoty rodičů a společnost, ve které vyrůstáme či se pohybujeme. Americký filosof Henry Davidem Thoreauem tvrdil, že žádný zákon nikdy neučinil lid více spravedlivým. Zdravý „souboj“ mezi právním viděním světa a spravedlností je však velmi přínosný. Pomáhá v legislativním procesu a zlepšuje právní normy. Rovnítko mezi oběma termíny však nikdy nebude možné umístit.

Jaké je dle vás současné právní povědomí občanů? Znají občané nejen svá práva, ale také své povinnosti a zodpovědnost?

Myslím, že znalost práv a povinností občanů naší republiky je velmi dobrá a zcela srovnatelná s jinými vyspělými státy světa. Občané pochopitelně neznají veškerá svá práva a povinnosti, ale to je zcela běžné. Pokud by každý znal perfektně právo, nebylo by třeba advokátů. Pokud by každý znal a uměl perfektně všechno, nebylo by třeba žádných řemesel.

Dokážete se na svět dívat také jinak než skrze právní předpisy? Je to vůbec možné?

Více než polovinu svého času řeším otázky obchodní a nikoli právní. Právní základ je dobrým pomocníkem při zvažování různých obchodních rozhodnutí. Nicméně pouze na základě práva dělat dobrá rozhodnutí nelze. Snažím se na svět dívat více pohledy a tímto způsobem se jej učit lépe pochopit. Skvěle mi v tom pomáhá můj malý syn. Dětské vidění světa je úžasné a můžeme se z něj hodně učit a inspirovat.

Zastával jste dlouhodobě pozici místopředsedy představenstva Asociace malých a středních podnikatelů. Jakou roli v současné době zaujímá AMSP?

AMSP ČR je klíčovým zástupcem malého a středního podnikání v České republice. Spolu s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR patříme ke třem stěžejním podnikatelský zástupcům v zemi. Máme za sebou téměř dvacet let existence a hodně práce. Dnes jsme podpůrným místem pro exportní politiku, výzkum, vývoj a inovace, financování, daně, sociální politiku, dotace a vzdělávání. Vydáváme magazín Trade News, řadu podnikatelských manuálů a knih, odborné zpravodaje a spravujeme řadu odborných a tematických portálů. Hlavní úlohu AMSP ČR však vidím v legislativní činnosti. Jsme připomínkovým místem v rámci legislativního procesu. Máme možnost ve prospěch podnikatelů efektivně ovlivňovat nové předpisy a novely. Zřídili jsme proto také Legislativní radu MSP, která je složena z odborníků na různé oblasti podnikání. Můžeme tak lépe posoudit praktický dopad zákonů na podnikatele a zaměstnavatele napříč segmenty. Podstatné je to zejména v rámci sektorových regulací.

Od května letošního roku jste byl pověřen vedením AMSP? Co to pro vás znamená? Plánujete nějaké novinky?

Pověření vedením ASMP ČR mě velmi potěšilo a chápu to jako vyjádření spokojenosti s prací, kterou jsem doposud v rámci své činnosti v AMSP ČR udělal. Samozřejmě je to však především obrovská zodpovědnost. AMSP ČR vedu po deseti letech předsednictví našeho současného Ministra průmyslu a obchodu. Pan docent Havlíček dokázal za toto období z relativně neznáme asociace vybudovat uznávaný a respektovaný subjekt. Připočtu-li k tomu jeho neuvěřitelný přehled a pracovní nasazení, pak by snaha jít v jeho krocích byla nezdravě odvážná. Stanovil jsem si proto jiné cíle. Chci se soustředit na nastavení interních procesů a principů a zapojení většího počtu lidí do našich aktivit. Máme třináctičlenné představenstvo a mnoho dalších odborníků, kteří s námi spolupracují či pomoc a spolupráci nabízejí. Věřím proto, že se mi podaří vybudovat úspěšný tým.

Jak konkrétně hodláte pomoci malým a středním podnikatelům?

Z hlediska podpory malých a středních podniků a živnostníků se chci soustředit především na tři základní pilíře a na nich stavět další směřování AMSP ČR. Prvním pilířem jsou naše projekty. V současné době máme rozjeto osm projektů, které se zaměřují na různé důležité oblasti podnikání – rodinné firmy, podnikání žen, podnikání osob nad 55 let, startupy, průmysl 4.0 a digitalizace atd. Soustředíme se nyní na větší podporu jejich medializace a přímou komunikaci s jejich členy, abychom mohli ještě lépe reagovat na reálné problémy a poptávku podnikatelů. Druhým pilířem je již zmíněná legislativní činnost. Třetím pilířem je pak podpora exportu. Rádi bychom uspořádali několik zahraničních podnikatelských misí ročně a více podpořili naše exportéry při vstupu na cizí trhy.

Děkuji za rozhovor.