Žáci českých základních škol jsou v mezinárodních testech PISA (Programme for International Student Assessment) pouze průměrní. Týká se to všech sledovaných oblastí – matematické, čtenářské i přírodovědné gramotnosti. Analyzovat příčiny úspěšnosti bude vědecký projekt, který zahajuje vysoká škola NEWTON College ve spolupráci s Českou školní inspekcí. Ta v České republice za přípravu, realizaci i vyhodnocování mezinárodních šetření výsledků vzdělávání odpovídá.

Zjednodušeně řečeno budeme zkoumat, proč jsou studenti z jiných států úspěšnější než studenti českých škol. Čím se v jednotlivých zemích liší metody a formy vzdělávání, nebo v čem jsou podmínky pro vzdělání v zahraničí jiné než u nás,“ říká za NEWTON College hlavní řešitel projektu Oldřich Hájek.

Vědeckou práci podpořila ze svých prostředků Technologická agentura České republiky (TAČR). Realizace projektu bude trvat tři roky. Česká školní inspekce, která bude na projektu spolupracovat, si od něj slibuje především další možnosti pro hlubší analýzu příčin a souvislostí zhoršování či stagnace výsledků vzdělávání českých žáků v mezinárodním kontextu, neboť v jednotlivých mezinárodních šetřeních Česká republika dosud nedosáhla ani takových výsledků, které čeští žáci zaznamenali v roce 1995.

Výsledky mezinárodních šetření typu PISA poskytují velmi cennou externí zpětnou vazbu o výkonnosti tuzemského vzdělávacího systému, a proto je velmi vhodné tyto výsledky z různých úhlů pohledu dále analyzovat,“ sdělil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal s tím, že Česká školní inspekce velmi podporuje realizaci výzkumů ve vzdělávacích tématech a v tomto smyslu s potěšením přijala zprávu o úspěchu projektu NEWTON College v rámci grantového řízení Technologické agentury ČR.

Co se týká znalostí a dovedností v přírodovědné gramotnosti, žáci České republiky dosáhli v šetření PISA 2015 výsledku na úrovni průměru zemí OECD podobně jako žáci ze Spojených států amerických, Rakouska, Francie, Švédska, Španělska či Lotyšska. Významně se neliší ani od výsledků žáků Norska, které je ovšem mírně nad průměrem zemí OECD, a Ruské federace, která je mírně podprůměrná. Naprosto nejlepšího výsledku dosáhli žáci v městském státě Singapuru, následovaní žáky z Japonska, Estonska a Finska. Za žáky z České republiky, a tedy i průměrem zemí OECD, se ze zemí Evropské unie umístily například děti z Lucemburska, Itálie, Maďarska a také již výrazněji podprůměrného Slovenska.

Lidský kapitál má v dnešní znalostní společnosti zásadní význam. Jeho kvalita se utváří od počátečního vzdělávání. Mezinárodní i česká hodnocení ukazují na potřebu zlepšovat výsledky českých žáků. Tím se vytvořila poptávka po zvyšování kvality faktorů ovlivňujících vzdělávací výsledky. Mezi tyto faktory patří i systémy evaluace. V České republice tím roste význam evaluačních nástrojů ověřovacího charakteru. Ne plně využitým však zůstává potenciál spojený se získáváním metodicky robustních závěrů z nich. Zde leží přínosy realizace projektu – hlubší poznání vzdělávacích potřeb a determinantů kvality vzdělávání pro aplikace typickými uživateli výsledků na úrovni žák, škola, systém. Řešení projektu poskytuje k dosažení přínosů metodickou oporu – certifikovanou metodiku, kterou bude využívat náš partner Česká školní inspekce,“ vysvětluje Oldřich Hájek, hlavní řešitel projektu.

Standardní vědecký projekt podpořený Technologickou agenturou České jen republiky, který získala NEWTON College, se jmenuje „Metodika vyhodnocení výsledků ověřovacího testování v počátečním vzdělávání a její aplikace v modelových případových studiích“. Byl podpořen v první veřejné soutěži na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z programu ÉTA. V rámci tohoto programu bylo vybráno přibližně 30 procent předkládaných projektů. Jedná o projekty excelentního výzkumu.

NEWTON College patří mezi největší neveřejné vysoké školy v České republice. Byla založena v roce 2003 a je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. „NEWTON College se profiluje jako vysoká škola aplikovaného byznysu a klademe velký důraz na propojení výuky s praxí. Díky získanému projektu Technologické agentury České republiky můžeme dále pokračovat v úspěšném rozvoji výzkumných kapacit vysoké školy, ve vazbě na činnost řešitelského týmu,“ uvádí Jan Mojžíš, rektor NEWTON College, která byla již čtyřikrát hodnocena jako nejlepší neveřejná vysoká škola v České republice.